-VOORWAARDEN ONLINE BOEKWINKEL WWW.DEGOEDEBOEKEN.NL-

Art.1 Definities

- Ondernemer: de natuurlijke persoon achter het bedrijf deGoedeBoeken.nl;

- Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer

Art.2 Privacy
De ondernemer hecht uiteraard waarde aan uw privacy. De (adres)gegevens van de consument zullen daarom ook onder geen beding verstrekt worden aan derden.

Art.3 Aanbod
De ondernemer doet zijn uiterste best om bij elk van de door zijn aangeboden producten een volledige en nauwkeurige omschrijving weer te geven. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Naar aanleiding van de beschrijvingen bij het aanbod zijn in het bijzonder de volgende rechten en verplichting voor de consument:

-              De weergegeven prijs is inclusief belastingen;

-              De weergegeven prijs is exclusief porto-/verzendkosten


Art.4 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Eventuele afwijkingen aangaande deze voorwaarden mogen onder geen beding ten nadele van de consument zijn. Als zich er wijzigingen voordoen, zal dit schriftelijk worden vastgesteld en zal de consument daarvan op de hoogte worden gesteld.


Art.5 Levering / uitvoering

De ondernemer zal zo zorgvuldig mogelijk omgaan met de ontvangen bestellingen. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Indien levering van een product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer contact opnemen met de consument met betrekking tot het oplossen van het euvel. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij het postorderbedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Art.6 Betaling
Tenzij anders overeengekomen, dient de afgesproken prijs (incl. de portokosten) door de consument vr verzending van de bestelling, via bank, aan de ondernemer worden gezonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Art.7 Klachten
Mochten zich er onverhoopt zaken voordoen, die ten nadele van de consument werken, dan moet de consument zo spoedig mogelijk na constatering de ondernemer daarvan op de hoogte stellen.

Na indienen van eventuele klachten, zal de ondernemer haar best doen deze binnen 14 dagen te verwerken. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Art.8
Geschillen
Mocht het voorkomen, dat er zich een geschil tussen ondernemer en consument voordoet, dan zal deGoedeBoeken.nl zich zo goed mogelijk inzetten om het geschil zo goed mogelijk op te lossen.